0592 - 242429

Factuur

Na elke behandeling stellen wij een factuur op. Op de factuur staan alle verrichtingen vermeld die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden, elk voorzien van een code. Voor meer informatie over de opbouw van een factuur, klik hierOmdat er veel verschillende zorgverzekeraars en verzekeringen zijn, is het lastig om eenduidig aan te geven welke situatie voor u van toepassing is. Mocht de informatie hieronder vragen bij u oproepen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen (0592 - 242429). Wij kijken graag naar uw persoonlijke situatie, zodat we u persoonlijk kunnen inlichten.

 

U ontvangt de eigen bijdrage factuur of het overzicht van de factuur van uw eigen zorgverzekeraar of, wanneer dit niet mogelijk is, van Infomedics. Infomedics verzorgt in dat geval voor ons de facturatie.

Situatie 1: Factuur via uw eigen zorgverzekeraar

Wanneer u bent verzekerd bij CZ, Delta Lloyd of Ohra kunnen wij de declaratie rechtstreeks indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar en ontvangt u de eigen bijdrage factuur/het overzicht van de factuur van uw eigen zorgverzekeraar. U betaalt in dat geval rechtstreeks aan uw eigen zorgverzekeraar.

 

Situatie 2: Factuur via uw eigen zorgverzekeraar óf via Infomedics

Bij de overige zorgverzekeraars verloopt declaratie de ene keer rechtstreeks via de zorgverzekeraar en de andere keer via Infomedics, dit is afhankelijk van de (aanvullende) tandartsverzekering die u heeft afgesloten. Wanneer rechtstreekse declaratie aan uw zorgverzekeraar niet mogelijk is, dan verzorgt Infomedics voor ons de declaratie en krijgt u de eventuele factuur van uw eigen bijdrage van Infomedics.  

 

Infomedics verstuurt deze factuur per e-mail. Vanwege de wet op de privacy mag de factuur echter niet zomaar als bijlage van een e-mail naar u worden verstuurd. Vanwege de persoonlijke informatie, moet de factuur in een beveiligde omgeving worden geopend. Infomedics heeft er voor gekozen om dit te doen via een persoonlijk account, die u zelf aan moet maken. Hierover ontvangt u een e-mail met het bericht dat er een factuur voor u klaarstaat. Het grote voordeel van deze wijziging is dat alle rekeningen van uw zorgverlener op dit portaal geplaatst worden. U logt dus eenmaal in om toegang te krijgen tot de rekeningen. 

 

Om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen, zal Infomedics u een sms sturen die als verificatiecode zal dienen om in het account de desbetreffende factuur te kunnen openen. Voorwaarde is dan wel dat bij ons uw mobiele nummer bekend is, zodat Infomedics naar dit mobiele nummer de verificatiecode kan sturen.

 

Ik wil graag mijn factuur van Infomedics per post blijven ontvangen, kan dat?

Jazeker, wanneer u geen account aan wilt of kunt maken is het uiteraard mogelijk om een factuur per post te (blijven) ontvangen. Dit kunt u dit bij ons kenbaar maken.

 

Meer informatie over Infomedics vindt u hier.

Factuur kinderen/jongeren

Bij kinderen en jongeren tot 16 jaar ontvangen de ouders de factuur, vanaf 16 jaar ontvangt de jongere een eigen factuur. 

Omdat jongeren vanaf 16 jaar zelfstandig een behandelovereenkomst kunnen aangaan, krijgen zij een eigen rekening. Zij hebben namelijk ook zelf recht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim van de tandarts. Dat medisch beroepsgeheim geldt ook tegenover de ouders of verzorgers.

 

De kosten voor een tandheelkundige behandeling van een patiënt van 16 jaar en ouder mogen daarom niet terechtkomen op een zogenoemde verzamelrekening, waar ook gegevens van de ouders of andere familieleden op staan. De patiënt krijgt een eigen rekening die persoonlijk aan hem gericht is. Deze verplichting komt voort uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (artikel 7:447). Deze handelwijze voldoet aan de actuele privacywetgeving die wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Alleen als 16- of 17-jarigen daarvoor expliciet toestemming geven, mag de nota toch naar de ouders.

 

Meer informatie/vragen?

Mocht u naar aanleiding van voorgaande informatie vragen hebben, dan verwijzen wij u graag naar deze website. Op deze website vindt u een aantal veelgestelde vragen + antwoorden.

Mocht uw vraag hier niet tussen staan, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

 

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) van toepassing. 

 

Betalingsvoorwaarden KNMT

Wij behouden ons het recht voor om patiënten die de factuur niet volgens de voorwaarden hebben betaald, te verwijderen uit ons klantenbestand en uit te sluiten van reguliere zorg, met uitzondering van acute gevallen.

 

Meer informatie over de tandartsrekening

De tandarts declareert aan de hand van prestatiecodes en een omschrijving van de verrichting. De codes voor de tandheelkundige verrichting bestaan uit een letter gevolgd door cijfers. Meer informatie over de lijst van prestaties (onderdelen van behandelingen) met de bijbehorende codes en tarieven vindt u op de pagina Tarieven/vergoedingen. Hier vindt u bovendien de actuele tarieflijst met materiaal- en techniekkosten.